Regulamin konkursu internetowego "Zostań członkiem kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina"


Regulamin Konkursu na członka Kapituły


Regulamin Konkursu na członka Kapituły

„Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina"

§ 1.1.  W celu wyłonienia trzech mieszkańców Szczecina, którzy zostaną członkami Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” organizuje się Konkurs pn. „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
3. Za organizację i przeprowadzenie Konkursu odpowiada Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
4. Konkurs organizowany jest corocznie, a termin trwania Konkursu podawany jest każdorazowo na stronie internetowej Miasta Szczecina.
5. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
6. W Konkursie mogą brać udział osoby, które za pośrednictwem strony internetowej Miasta Szczecina prześlą zgłoszenie uczestnictwa.

§ 2.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do organizatora e-maila stanowiącego zgłoszenie do Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 3.1. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator w drodze losowania wyłoni trzy osoby, które zostaną członkami Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.
2. Losowanie ma charakter jawny i przeprowadzane jest w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin.
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem losowania sprawuje Dyrektor Biura Prezydenta Miasta.
4. Po przeprowadzeniu losowania i wyłonieniu trzech członków Kapituły organizator niezwłocznie kontaktuje się z wylosowanymi osobami w celu potwierdzenia uczestnictwa w posiedzeniu Kapituły.
5. W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia danych osoby wyłonionej w drodze Konkursu, przeprowadzane jest ponowne losowanie na członka Kapituły spośród nadesłanych zgłoszeń.

§ 4.  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczana jest na stronie internetowej Miasta Szczecina.

§ 5.1.  Odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podawanych w związku z Konkursem ponoszą uczestnicy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki podania przez uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby,
b) opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.